Home »

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO REGULUJĄCY KWESTIE DUSZPASTERSKIE

Opole, dnia 24 marca 2020 roku

Nr 10/2020/A/KNC-K

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.

3. We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.

4. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.

5. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.

6. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne. Proszę duszpasterzy o zachęcanie wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.

7. Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.

8. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie.
Postanawiam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być godzina miłosierdzia.

9. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.

10. Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób.

Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele.

Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać.

11. Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

12. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.

13. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych. Usilnie proszę kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udzielam im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.

14. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.

15. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.

16. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.

17. Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.

18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 (przyjmowanie petentów od 9.00 do 13.00). Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.

19. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.

20. Dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

21. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

BISKUP OPOLSKI
+ Andrzej Czaja


...

Wszelkie informacje dostępne są na stronie:
diecezja.opole.pl

Modlitwa o zatrzymanie epidemii koronawirusa i dar zdrowia

Ojcze miłosierdzia, pełni ufności prosimy Ciebie, aby nieszczęście epidemii nie siało już więcej zniszczeń i udało się ją jak najszybciej opanować. Prosimy Cię, Boże, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój tym miejscom, do których dotarła choroba. Wspieraj i chroń personel medyczny troszczący się o chorych. Błogosław wszystkim, którzy starają się opanować sytuację. Do grona zbawionych przyjmij zmarłych na skutek tej choroby i pociesz ich rodziny. Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Niech Twój Święty Duch umocni naszą wiarę, obdarzy nas nadzieją i miłością.

Matko Boża, nasza Opolska Pani, jak w minionych wiekach, tak i dzisiaj chroń nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa Chrystusa – naszej jedynej nadziei.

Święty Rochu, nasz patronie, módl się na nami. Amen. 

     

Jubileusz 50. rocznicy przystąpienia do 1.Komunii św. - 19.04.2020 - godz. 9.45

Jubilatów prosimy o kontakt z zespołem organizacyjnym pod numerami telefonów:
+48 514 447 802 

lub 
+48 504 372 453.

Msze Święte


codziennie o godz.
700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. 
codziennie przed Mszą św.
lub po telefonicznym umówieniu się z kapłanem.

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna  ze względu na bezpieczeństwo interesantów będzie zamknięta. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod numerem - 77 44 66 300 - w dotychczasowych godzinach urzędowania (poniedziałki i piątki w godz.: 7.30 - 9.00 i wtorki i  czwartki w godz.: 16.00 - 17.30)

List Biskupa Opolskiego na V Niedzielę Wielkiego Postu 2020 r.

Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020 r.
 
 • Ks. Bp Andrzej Czaja do odwołania przedłużył dyspensę ogólną od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych przebywających na terenie diecezji opolskiej. Oznacza to, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej nie jest grzechem. Prosimy o skorzystanie z tej dyspensy.
 • Jednocześnie przypominamy, że podczas sprawowania Mszy św. w kościele może przebywać wyłącznie 5 osób związanych z intencją (intencjami), w której sprawowana jest Msza św. (które zamówiły daną intencję lub w intencji których Msza św. jest sprawowana). W praktyce oznacza to, że udział w Mszy św. w kościele jest niemożliwy dla pozostałych Parafian. Zostańcie w domu i tam trwajcie na osobistej i rodzinnej modlitwie. 
 • Zachęcamy też do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
 • Msze św. z naszego kościoła transmitowanie są przez naszego p. organistę na Facebooku – Patryk Blania. 
 • Msze św. z parafii katedralnej w Opolu transmitowane są w TVP3 OPOLE w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) o godz. 8.00 oraz w niedzielę o godz. 9.00.
 • Osoby, które chciałyby skorzystać z indywidualnej modlitwy informujemy, że kościół Wniebowzięcia NMP jest otwarty w ciągu dnia. 
 • W związku ograniczeniem możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. W wyjątkowych przypadkach do spowiedzi przystąpić można przed Mszą św. lub po telefonicznym umówieniu się z kapłanem.
 • Odwołane są wszystkie nabożeństwa Drogo Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz wszelkie spotkania.
 • Kancelaria parafialne  ze względu na bezpieczeństwo interesantów będzie zamknięta. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod numerem   
  -  77 44 66 300 - w dotychczasowych godzinach urzędowania (poniedziałki i piątki w godz.: 7.30 - 9.00 i wtorki i  czwartki w godz.: 16.00 - 17.30)
 • Nowy termin 1. Komunii św. wyznaczony został  na 13 września br. o godz. 11.00.
 • W związku z zaistniałą sytuacją  zwracamy się z prośbą o wsparcie materialne na rzecz utrzymania i funkcjonowania naszej parafii. Ofiary na ten cel, jak i stypendia mszalne można wpłacać na parafialne konto: 
  Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 
  55 8884 0004 2001 0013 4923 0001     
  Za zrozumienie i wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać!
 Gazetka


gazetka
29.03.2020

gazetka22
.03.2020